Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Ośrodek koordynacyjno- rehabilitacyjno – opiekuńczy

Do szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych należy:

1) prowadzenie doradztwa dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, w tym:

a) udzielnie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

b) wskazywanie rodzicom właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

c) wskazywanie rodzicom jednostek udzielających dziecku specjalistycznej pomocy, w tym podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) ustalenie poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka oraz potrzeb jego rodziny;

3) ustalenie kierunków i harmonogramu działań podejmowanych wobec dziecka i jego rodziny,

4) zapewnianie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów 5) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu kompleksowego wsparcia,

6) organizacja zajęć kompleksowego wsparcia dziecka i jego rodziny określonych w programie;

7) ustalanie, za zgodą rodziców dziecka, działań służących efektywnej realizacji celów określonych w programie, realizowanych poza ośrodkiem;

8) doradztwo w zakresie przystosowania warunków w miejscu zamieszkania dziecka do potrzeb dziecka oraz wykorzystania w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu, zgodnie z programem;

9) ocenianie postępów dziecka oraz analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie w ramach programu oraz wprowadzanie, odpowiednio do potrzeb dziecka i jego rodziny, zmian w programie;

10) zbieranie i upowszechnianie informacji o:

a) usługach specjalistycznych dostępnych na terenie powiatu, osobach i podmiotach wykonujących działalność leczniczą świadczących te usługi,

b) zajęciach w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowanych na terenie powiatu,

11) prowadzenie akcji informacyjnych, w szczególności skierowanych do rodzin dzieci do 3. roku życia, dotyczących:

a) prawidłowości rozwoju dziecka i wspomagania jego rozwoju,

b) działalności prowadzonej przez ośrodek;

12) nawiązywanie współpracy odpowiednio z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu realizacji zadań oraz zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających dziecko i jego rodzinę.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny