Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Terapia sprawności umysłowej- Feuerstein’s Instrumental Enrichment IE

Terapia sprawności umysłowej- Feuerstein’s Instrumental Enrichment IE

Metoda  jest przeznaczona dla :

-dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( w tym trudności szkolne o różnym podłożu dysleksja rozwojowa, dyskalkulia)

-dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego

-dzieci impulsywnych, nadruchliwych (ADD, ADHD)

-dzieci zaniedbanych środowiskowo

-dzieci z nieharmonijnym rozwojem umysłowym

-osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego ( np. padaczka, uszkodzenia mózgu)

-dorosłych , którzy chcą usprawnić zdolności refleksji i uelastycznić myślenie.

 

Celem Programu IE jest  korygowanie funkcji poznawczych takich jak:

-myślenie- pamięć,

-uwaga,

-koordynacja wzrokowo-ruchowa,

-myślenie przyczynowo-skutkowe,

-myślenia krytycznego.

- sprawność umysłową – inteligencję,

- logiczne myślenie, rozumowanie, uczenie się

- myślenia strukturalnego

-wskazuje konkretne zależności pomiędzy rzeczami, zjawiskami i faktami

-zaznajamia osobę jakie reguły (strategie) uczenia są dla niej najkorzystniejsze

-wskazuje jakie zmiany należy wprowadzić dla zrozumienia zadania i przygotować bazę dla dalszego rozwoju

-doświadczanie sukcesów wzmacnia motywację do dalszej pracy

-rozwija świadomość siebie i świata

-rozwija autonomię i odpowiedzialność

-wzmacnia samoocenę

-jest bardzo trwała.

Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany.

Narzędzia Instrumental Enrichment pozwalają nam uczyć strategii, organizacji, sposobów myślenia i kształtowania umiejętności poznawczych oraz automatyzacji ich,   Reguły myślenia, ćwiczone  w zadaniach, mają  być przenoszone na różne sytuacje szkolne i z życia codziennego. Program IE® nie zakłada uczenia konkretnych treści, które mogą zostać łatwo  zapomniane. W trakcie zajęć uczeń uczy się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Program przez kształtowanie myślenia i inteligencji ma wpływ na człowieka jako całość. Nabiera on samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania- wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć dziecku -  aktywizowania potencjału poznawczego. Uczymy uzasadniania swoich prawidłowych odpowiedzi- samodzielności w rozumowaniu. Budujemy nową perspektywę radości z odkrywania nowych znaczeń, kompetencji.

Do zajęć wykorzystywane są kart pracy Feuerstein’s Instrumental Enrichment.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny