Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie- Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej poradni.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-11-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: nie jest możliwe korzystanie z całej strony internetowej wyłącznie z użyciem klawiatury; brak dostępności języka migowego; filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej/audiodeskrypcji; nie wszystkie dokumenty zamieszczane na stronie zostały przygotowane z użyciem stylów; mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.  

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa poradni posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widok standardowy strony,
  • kontrast nocny,
  • kontrast czarno-biały,
  • powiekszanie tekstu
  • zmniejszanie tekstu
  • resetowanie wyglądu strony
  • mapa strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Monika Makowska adres poczty elektronicznej sekretariat@polczynzdroj.naszaporadnia.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533-556-605. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie - Zdroju  prowadzi jedno wejścia dla klientów od  ul. Jana Pawła II 4.Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim - posiada pochylnię, przy drugich drzwiach znajduje się dzwonek. Jeżeli klient ma problem z naciśnięciem dzwonka  może zgłosić swoje przybycie pod nr telefonu  533-556-605. Do Poradni prowadzą 4- stopniowe schody. W Poradni znajdują się 2 poziomy. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na półparterze.  

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny